Congratulation

congrat550

artcru-bachelor2012ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน จากใจคณาจารย์ทุกคน

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. โปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools เพื่อการจัดการความรู้อย่างพอเพียง วันที่ 15/5/2556 ห้องกราฟิก 2 อาคาร 32 ชั้น 5

Art Summer Camp 2012 : โครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน งานบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 Art Summer Camp 2012 : อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน งานบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ.ให้แก่เด็กและบุคคลทั่วไป จัดณ ที่ อาคาร 32 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีผู้เข้าอบรม รวมกว่า 50 คน

Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม นักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่อาคาร 32 ชั้น 2 วันที่ 6/3/2556

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหน้าอาคาร 28-หอส้มตำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ในศาสตร์สาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาบรรยายและสาธิต ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น.งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์ งานสำเร็จลงด้วยดี และมีการจัดสัมมนาเป็นประจำทุกปีการศึกษาและจัดเข้าเป็นวาระ สาระและกิจกรรมหลักหนึ่งในงานสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม ที่สาขาวิชาศิลปกรรมมีส่วนร่วมในการนำเสนอความก้าวไกลทางวิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี นับแต่นี้ไป

ศิลปกรรมสัมมนาทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์

ศิลปกรรมสัมนา 2556

ศิลปกรรมสัมนา 2556

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดย อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตร ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์

โครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส.นศ.ชั้นปี3 นิเทศศิลป์ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1แล้ว

เด็กเฮ้ว2556

เด็กเฮ้ว2556

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการนำเสนอแนวคิดโครงการการสร้างสรรค์สื่อใหม่เข้ารอบที่ 1 จากโครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส. จำนวน 2 คน คือจุรารัตน์( inspire)และ ไตรรงค์ ประเภทสื่อใหม่สู้ๆนะครับ เห็นม๊ะอาจารย์ว่าแล้ว ว่าอย่าอยู่แต่ในกะลา และวันนี้โจทย์ชีวิตเริ่มเข้ามาแล้ว โอกาสมีต้องรีบสำแดงพลัง ทำให้ทลุความคิดสร้างสรรค์ที่วางไว้และให้ได้รับรางวัลมาฝากอาจารย์-มหาวิทยาลัยให้ได้ ให้เข้าปรึกษาอาจารย์และทีมงาน คู่ต่อสู้คือใครก็ดูชื่อสถาบันเอาเอง อย่าเกรง หากรู้ว่าเราก็เป็นศิษย์มีครู-อาจารย์เช่นกัน ดูที่
http://dekhealth.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคในเวลาราชการ ประเภทรับตรงครั้งที่ 1 และประเภทเรียนดี ประจำปี 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคในเวลาราชการ
ประเภทรับตรงครั้งที่ 1 และประเภทเรียนดี ประจำปี 2556
คลิกเข้าดูที่นี่

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products. Date : 20 – 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...