ArtChandra CRU:Art Shutdown & Print Making Exhibition 2014

ArtChandra CRU:Art Shutdown & Print Making Exhibition 2014 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแสดงผลงานนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 28 สัปดาห์มนุษย์วิชาการ

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม
10 – 13 กุมภาพันธ์ 57 (พิธีเปิด 10 กพ 57 เวลา 15:30น.) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สูจิบัตรงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ศิลปนาฏยคีตา ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

ผลจากการวิจัยพบว่า ผลงานที่ออกแบบพัฒนามีคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และได้ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก โดยบันทึกเป็นฟ้อนต์ไฟล์ชนิด ทรูไทป์ (TrueType) โอเพ่นไทป์ (OpenType) และเว็ปฟ้อนต์ (Webfont) รวมทั้งสิ้น 72 ไฟล์ โดยทั้งหมดได้จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นเอกสารคู่มือแสดงลักษณะการใช้งาน พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นดีวีดีบันทึกไฟล์ต้นแบบ โดยได้นำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้และดาวน์โหลดผลงานวิจัยไว้ที่ URL:http://cru-font.blogspot.com และที่ www.chandrakasem.info และดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

คำสำคัญ : การออกแบบตัวพิมพ์ ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ,ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู, CRU Font Family

Congratulation

congrat550

artcru-bachelor2012ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน จากใจคณาจารย์ทุกคน

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. โปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools เพื่อการจัดการความรู้อย่างพอเพียง วันที่ 15/5/2556 ห้องกราฟิก 2 อาคาร 32 ชั้น 5

Art Summer Camp 2012 : โครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน งานบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 Art Summer Camp 2012 : อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน งานบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ.ให้แก่เด็กและบุคคลทั่วไป จัดณ ที่ อาคาร 32 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีผู้เข้าอบรม รวมกว่า 50 คน

Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม นักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่อาคาร 32 ชั้น 2 วันที่ 6/3/2556

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหน้าอาคาร 28-หอส้มตำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ในศาสตร์สาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาบรรยายและสาธิต ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น.งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์ งานสำเร็จลงด้วยดี และมีการจัดสัมมนาเป็นประจำทุกปีการศึกษาและจัดเข้าเป็นวาระ สาระและกิจกรรมหลักหนึ่งในงานสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม ที่สาขาวิชาศิลปกรรมมีส่วนร่วมในการนำเสนอความก้าวไกลทางวิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี นับแต่นี้ไป

ศิลปกรรมสัมมนาทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์

ศิลปกรรมสัมนา 2556

ศิลปกรรมสัมนา 2556

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดย อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตร ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...