ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้king59

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาศิลปกรรม

congrat59ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาศิลปกรรมและบัณฑิตใหม่ของจันทรเกษมทุกท่าน ร่วมภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสออกแบบชุดครุยวิทยะฐานะให้ทุกคนได้สวมใส่ในวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ และเหมือนว่าอาจารย์ก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับทุกๆคนแล้ว

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

บริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าสู่ AEC

Sakaeo Otop Manufacturer Efficiency Seminar 2016 : ภาพบรรยากาศการสัมมนาบริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว OTOP KBO ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าสู่ AEC ระหว่างวันที่14-15 มกราคม 2559. จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรหลักบริหารจัดกิจกรรมสัมมนาให้โดยทีมงานอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันจากสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ประชิด ทิณบุตร คณาศักดิ์พงษ์พาลี และ ดนุนัย พลศรี และมีอาจารย์ในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนา

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) ในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบพัฒนา ผลงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของวิสาหกิจชุมชนกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อเอาถ่าน owtarn‬ ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจ่าสมบัติ โดยการบรรยาย นำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากถ่านอัดแท่ง การร่วมวิพากษ์ การสาธิตและร่วมผลิตก้อนถ่านอัดมือ การร่วมแสดงความคิดเห็นแบบสนทนากลุ่มย่อย และส่งมอบชุดทดลองตลาดให้ไปดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจที่เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ต่อไป 6-8-2558
ทีมงานวิจัย
ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ ผู้ร่วมวิจัย
นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ร่วมวิจัย
นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยวิจัย (ศิษย์เก่า)
นายดนุนัย พลศรี นักศึกษาช่วยงานวิจัย ชั้นปีที่ 4
นางสาวบุญญานุช วิชาชัย นักศึกษาช่วยงานวิจัย ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

 

 

Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2557

Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2557 จัดพร้อมงานวันมนุษย์วิชาการ เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ค้าข้าว จังหวัดชัยนาท

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่19 กันยายน  2557 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท) นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น ศิษย์เก่าปี 2537 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์ปัจจุบันคือนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 18 คน ที่เรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ชื่นมื่นทั้งเหล่าวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนร่วม 70 คน อาจารย์เองก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าให้แก่ผู้ประกอบชุมชน อันเป็นการบูรณาการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชน ได้บูรณาการสาระเนื้อหาวิชาและงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาก็ได้ประสบการณ์จริงและเพื่อเป็นโจทย์จริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบตามหลักปรัชญาของการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมและทำให้สังคมเกิดอุดมปัญญาได้จริง และคงจะมีโครงการอื่นๆอีกตามมาอย่างแน่นอน

การอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556

การอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมประจำทุกปี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สาขาวิชาศิลปกรรม ชั้น 5 อาคารกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 รวมเวลา 5 วัน

ArtChandra CRU:Art Shutdown & Print Making Exhibition 2014

ArtChandra CRU:Art Shutdown & Print Making Exhibition 2014 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแสดงผลงานนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 28 สัปดาห์มนุษย์วิชาการ

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม
10 – 13 กุมภาพันธ์ 57 (พิธีเปิด 10 กพ 57 เวลา 15:30น.) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สูจิบัตรงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ศิลปนาฏยคีตา ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

ผลจากการวิจัยพบว่า ผลงานที่ออกแบบพัฒนามีคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และได้ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก โดยบันทึกเป็นฟ้อนต์ไฟล์ชนิด ทรูไทป์ (TrueType) โอเพ่นไทป์ (OpenType) และเว็ปฟ้อนต์ (Webfont) รวมทั้งสิ้น 72 ไฟล์ โดยทั้งหมดได้จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นเอกสารคู่มือแสดงลักษณะการใช้งาน พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นดีวีดีบันทึกไฟล์ต้นแบบ โดยได้นำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้และดาวน์โหลดผลงานวิจัยไว้ที่ URL:http://cru-font.blogspot.com และที่ www.chandrakasem.info และดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

คำสำคัญ : การออกแบบตัวพิมพ์ ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ,ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู, CRU Font Family

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...