การจัดการความรู้

IMG_6757

ระบบอีเลิร์นนิ่ง : คลาโรไลน์ไทย อีเลิร์นนิ่ง http://www.clarolinethai.info

เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้ประจำรายวิชาต่างๆ
ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ประชิด ทิณบุตร
1.วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ http://arti3314.blogspot.com
2.วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ http://arti3319.blogspot.com
3.วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ http://packagingdesigncourse.blogspot.com
4.วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว http://animatedesign.blogspot.com
5.วิชาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ http://productdesigntheory.blogspot.com
6.วิชาออกแบบอัตลักษณ์  http://corporateidentitydesign.blogspot.com

เว็บบล็อกการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  1. การวิจัย เรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) งบประมาณรายได้ปี 2554 URL:https://sites.google.com/site/corporateidentitydesign/
  2. ผลงานวิจัย-สร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปีงบประมาณรายได้ พ.ศ.2555  URL: http://cru-font.blogspot.com
  3. เว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณแผ่นดิน 2556 URL: http://chainatotop.blogspot.com
  4. การจัดการความรู้คู่การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558  http://chainatbrand.blogspot.com

เว็ปไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการชุมชน โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

  1. จันทรเกษม ดอทอินโฟ http://www.chandrakasem.info
  2. เวิร์ดเพรสไทย ดอทคอม http://www.wordpressthai.com
  3. ไทยฟ้อนต์ ดอทอินโฟ http://www.thaifont.info
  4. คลาโรไลน์ไทย อีเลิร์นนิ่ง http://www.clarolinethai.info
  5. ต้นกล้าวิจัย วช.#1 http://www.novice-researchers.net
  6. ThaiSME  http://www.thaisme.info