ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

บันทึกสาระที่เกิดจากการเรียนรู้และหรือเผยแพร่ผลงานที่สรุปความรู้ที่ได้จากเรียนการสอน เช่นสรุปความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานที่เรียน หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ เว็บบล็อกโปรไฟล์ของแหล่ง แสดง จัดเก็บและค้นคืนได้จากระบบออนไลน์

Prachid-Art-Thesis-Defence-045การสอบศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรม ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://art-thesis.blogspot.com
ผลงานเรียนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ที่ ISSUU.com
ผลงานเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ISSUU.com
ผลงานเรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์


ผลงานเรียนวิชาศิลปนิพนธ์

ผลงานเรียนวิชาภาพพิมพ์พื้นฐาน

เครือข่ายจัดการความรู้ระดับนักศึกษา

เครือข่ายการจัดการความรู้อย่างพอเพียง ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การสรุปผลการเรียนรู้ส่วนบุคคลในแต่ละรายวิชาด้วยระบบฟรีเว็บเทคโนโลยีของ Google

ผลงานผู้เรียน:Student’s Blog

การเขียนและจัดทำบล็อกเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชาของผู้เรียนในที่นี้นั้น ผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกหัดทักษะการเขียน การบันทึก จัดเก็บ แสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ และการฝึกบริหารจัดการงานออกแบบงานสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี ด้วยเว็บเทคโนโลยีเป็นประจำทุกสัปดาห์
      ดังนั้นผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เรียนมาด้านการออกแบบหรือเรียนหลักสูตรทางด้านศิลปกรรม และได้ฝึกได้เรียนวิธีการสร้างสรรค์งานกับผู้สอนวิชาอื่นๆมาแล้ว โดยสามัญสำนึกปกติ ย่อมมองเห็นความงามในสิ่งที่ตนเองจัดกระทำ และย่อมให้เกียรติในงานทั้งของตนเองและผู้อื่น เสมือนหนึ่งเป็นงานที่ได้บรรจงออกแบบเป็นผลงานด้านสิ่งพิมพ์ ที่ต้องคิด ต้องไตร่ตรอง กรองค้น ตรวจสอบ อ้างอิง ใช้คำ ใช้ภาพประกอบมาใช้ให้สวยงาม ตามเจตนาที่ได้เข้ามาเรียนเพื่อฝึกฝนตนเอง เพื่อจะจบออกไปทำงานในฐานะของผู้จะสร้างสรรค์ผลงาน คิดสร้างสรรค์งานให้แก่คนอื่นๆ
ดังนั้นการทำงานใดๆ ที่ไหน อย่างไร และำหากได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วนั้น ผลที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ ย่อมเป็นสิ่งสะท้อน บ่งชี้ บ่งบอกถึงความมีคุณภาพ ภูมิรู้ ภูมิทำ ตามระดับสติปัญญาและความใส่ใจของผู้สร้างสรรค์โดยตรง และยังจะมีผลกระทบไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรอบข้างด้วยเช่นกัน
—————————————————————————————–
ผลงานผู้เรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว: animation design ในภาคเรียนที่ 2/2554
คลิกเข้าดูตารางเรียน-ตารางสอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร เริ่มเรียนวันที่ 6 ธันวาคม 2554 – มีนาคม 2555
    กลุ่ม 101 ภาคปกติ เรียนวันอังคาร เช้า คาบที่ 1-4 (08:30-12:20) ห้อง 323-324From การนำเสนอผลงานออกแบบตัวละคร ในวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา arti3322-animation design ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2-2554
กลุ่ม 102 ภาคปกติ เรียนวันอังคาร บ่าย คาบที่1-4 (13:10-16:40) ห้อง 323-324
แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา arti3322-animation design ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2-2554

แฟ้มผลงานการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ผลงานเรียนของรุ่นก่อนๆดูได้ที่ http://sites.google.com/site/arti3322
เชื่อมโยงเว็บบล็อกของนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน รวม 27 คน จากผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 54 คน
นายดุสิต มณียัง     http://dusit-arti3322.blogspot.com
นายภูริทัต มีสมบัติ     http://puritudarti3322.blogspot.com
นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก     http://siripatarti3322.blogspot.com
นายพีรติ จึงประกอบ     http://peerati-arti3322.blogspot.com/
นางสาวจันทนา อาษาศรี     http://juntanaarti3322.blogspot.com/
นางสาวจุติมา ผานุธิ     http://jutima-arti3322.blogspot.com/
นายสิทธิรงค์ เลี้ยงถนอม     http://sittirong-arti3322.blogspot.com/
นายชานนท์ เกษมวรรณกร     http://janonkas-arti3322.blogspot.com/
นางสาวพิชญาภรณ์ วิวัฒนพูนผล     http://pichayapron-arti3322.blogspot.com/
นายฉัตรชนินทร์ จันทร์แย้ม     http://chatchanin52-arti3322.blogspot.com/
นางสาววิภาดา โทนสูงเนิน     http://wiphada-apti3322.blogspot.com/
นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์     http://kantima-arti3322.blogspot.com/
นายณัฐวุฒิ บุญเติมเต็ม     http://nuttawut-arti3322.blogspot.com/
นายอานนท์ ทองรอด    http://arnon-arti3322.blogspot.com/
นางสาวจินตนา กลีบบัว    http://jintana-arti3322.blogspot.com
นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์    http://chompoomut-arti-3322.blogspot.com/
นางสาวพัชกาญ ภัทรโสภณ    http://phatchakarn-arti3322.blogspot.com
นายอนวัช คงวิเชียร    http://anawat-k-arti3322.blogspot.com
นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์    http://chaipotk-arti3322.blogspot.com/
นายทวีพล สุทธิสัมพนิช    http://taweepon-arti3322.blogspot.com/
นางสาวจิรภา จันเทา    http://jirapajun-arti3322.blogspot.com/
นายวิศรุต เย็นเจริญ    http://visarut-arti3322.blogspot.com/
นางสาวพิมลรัตน์ แสงรูจีย์    http://pimonrat-arti3322.blogspot.com
นางสาวเจตสุภา ชาเรณู    http://jetsupa-cha-arti3322.blogspot.com/
นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท    http://ploynapat-arti3322.blogspot.com/
นายนิติธร  ตันตระกูล     http://nitithorn-tan-arti3322.blogspot.com
นายอิศราวุธ  ไชยโยกาศ     http://eidsaravut-arti3322.blogspot.com
นางสาวมณีกานต์  ทองชุม     http://maneekarn-arti3322-animationdesign.blogspot.com

เชื่อมโยงไปยังแฟ้มผลงานนักศึกษา ที่ผ่านการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554

ภาคปกติ กลุ่ม 101 
1.นายอานนท์ ทองรอด http://sweetcorn-arnon-arti3314.blogspot.com
2.นางสาวพัชกาญ ภัทรโสภณ http://phatchakarn-arti3314.blogspot.com
3.นายอนวัช คงวิเชียร http://anawat-arti3314.blogspot.com
4.นายนิติธร ตันตระกูล http://nitithorn-arti3314.blogspot.com
5.นางสาวมณีกานต์ ทองชุม http://maneekarn-arti3314.blogspot.com

ภาคปกติกลุ่ม 102
1.นางสาวจุติมา ผานุธิ http://jutimapan.blogspot.com
2.นายทวีพล สุทธิสัมพนิช http://taweepon-arti3314.blogspot.com
3.นายสิทธิรงค์ เลี้ยงถนอม http://sittirong-arti3314.blogspot.com
4.นายชานนท์ เกษมวรรณกร http://janonkas-arti3314.blogspot.com
5.นายนราภัทร บุญเทพ http://narapatz-arti3314.blogspot.com
6.นางสาวพิชญาภรณ์ วิวัฒนพูนผล http://pichayapron-arti3314.blogspot.com
7.นายฉัตรชนินทร์ จันทร์แย้ม http://chatchanin-arti3314.blogspot.com
8.นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์ http://kantima-arti3314.blogspot.com
9.นายอิศราวุธ ไชยโยกาศ http://eidsaravut-arti3314.blogspot.com

ภาคปกติกลุ่ม 103
นายธีรพงษ์ ดิษดี     http://thiraphongarti3314.blogspot.com/
นายนพฤทธิ์ ภูมิภูติ     http://nopparit1988-arti3314.blogspot.com/
นายธีรศักดิ์ พฤฒิชวภัทรกุล     http://teerasak-arti3314.blogspot.com
นายธีระนันท์ วันฟู     http://theeranan-wanfoo-arti3314.blogspot.com/
นายสุชาติ ควรหัตถ์     http://suchard179-arti3314.blogspot.com/
นางสาวรัชนก ผลอินทร์     http://ratchanok-arti3314.blogspot.com
นายปัญญา บัวบาน     http://panya-arti3314.blogspot.com/
นายพงษ์สรณ์ หลากสุขถม     http://phongsornarti3314.blogspot.com
นางสาวพิมพ์ชนก เชาวเจริญพงศ์     http://pimchanok-arti3314.blogspot.com/
นางสาวอรุโณทัย ธรรมเทวินทร์     http://arunotai-th-arti3314.blogspot.com/
นายเด่นชัย อภิสมาจารกุล     http://denchai-art3314.blogspot.com
นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์     http://supakit-arti3314.blogspot.com/
นางสาวจิรภา จันเทา     http://jirapajun-arti3314.blogspot.com/
นายพิสุทธิ์ โตรักษา     http://pisut-arti3314.blogspot.com/
นางสาวเจตสุภา ชาเรณู     http://jetsupa-cha-arti3314.blogspot.com/

ลุ่ม 201ภาคสมทบ
นายปัทวิทย์ ฉาไธสง (มีหนี้ค้างชำระ)     http://puttawit-arti3314.blogspot.com
นายมาโนชญ์ เพ็ชรดี (มีหนี้ค้างชำระ)    http://manoch-arti3314.blogspot.com/
นางสาวเบจมาศ พลายศิริ (มีหนี้ค้างชำระ)    http://benjamas-plaisiri-arti3314.blogspot.com/
นางสาวเบญจวรรณ พลายศิริ (มีหนี้ค้างชำระ)    http://benjawan-arti3314.blogspot.com/
นายรัตนศักดิ์ ขจรกิตติศักดิ์ (มีหนี้ค้างชำระ)    http://ruttanasak-arti3314.blogspot.com
นางสาวแสงเดือน พุทธทอง (มีหนี้ค้างชำระ)    http://saengduean-arti3314.blogspot.com/
นางสาวพุทธรักษา พลขันธ์ (มีหนี้ค้างชำระ)    http://puttharaksa-arti3314.blogspot.com/
นางสาวมนนิสา รุ่งปัจฉิม (มีหนี้ค้างชำระ)    http://monnisa522-arti3314.blogspot.com/
นายเจษฎา แสงกระจ่าง (มีหนี้ค้างชำระ)    http://jedsada-arti3314.blogspot.com/
นายณัฐวุฒิ เสน่หา (มีหนี้ค้างชำระ)    http://nuttawud52.blogspot.com/
นางวีนัส อ่ำสุ่น (มีหนี้ค้างชำระ)    http://venus-arti3314.blogspot.com/

Leave a Comment