แบบสำรวจ

ศิษย์เก่า เชิญคลิกไปหน้าเว็บบล็อก ศิษย์เก่าศิลปกรรมจันทรเกษม : ArtChandra alumni และสมัครรับข่าวสาร Join This
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปีสุดท้าย ที่พึ่งจบการศึกษา ปี 2555 ,ปี 2556,2557 ให้ช่วยกันคลิกเข้าทำแบบสอบถาม ตามรายการต่อไปนี้คือ >
1. แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตศิลปกรรม
3.ให้เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการ(เจ้านาย/หัวหน้างาน)ให้ช่วย คลิกเข้า ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตจันทรเกษม
4.แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

——————————————————-

แบบสำรวจประจำภาคเรียน

1.แบบสำรวจศักยภาพทักษะทางคอมพิวเตอร์และความพึงพอ ใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพึ่งพาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ของนักศึกษาศิลปกรรม มจษ

คำชี้แจง : แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ถึงนักศึกษาศิลปกรรม ทุกคน

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพและ สำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ของนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์แล้วหรือยังไม่ได้เรียนมาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก่อนและในระหว่างดำเนินการสอนสำหรับรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว และวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ในภาคเรียนที่ 2/2554 นี้ และในปีต่อๆไป

ดังนั้นอาจารย์จึงขอความร่วมมือจากทุกคน ให้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนการจัดการความรู้และแผน พัฒนาการเรียนการสอนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้บังเกิดประสิทธิผลและสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และคุณภาพบัณฑิตในอนาคต นั่นคือนักศึกษาขณะปัจจุบัน เช่นคุณนั่นเอง

ขอขอบใจ ในความร่วมมือจากศิษย์ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

อีเมลติดต่อที่ prachid2009@gmail.com, โทรศัพท์มือถือ 0896670091

 

—————————————————————————–

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพึ่งพาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนมาตรฐานการเรียนรู้ ดูตัวอย่างก่อนตอบแบบสอบถามได้จากที่นี่

1.วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ http://arti3314.blogspot.com
2.วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ http://arti3319.blogspot.com
3.วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ http://packagingdesigncourse.blogspot.com
4.วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว http://animatedesign.blogspot.com
5.วิชาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ http://productdesigntheory.blogspot.com
6.วิชาการออกแบบอัตลักษณ์ http://corporateidentitydesign.blogspot.com
7.วิชาการออกแบบตัวอักษร http://typefacesdesign.blogspot.com

 

 2.แบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา ให้เข้าทำได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักทะเบียน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
1. ผศ.ประชิด ทิณบุตร ภาคเรียนที่ 2/2554 คลิกเข้าทำแบบสอบถามที่นี่ แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผศ.ประชิด ทิณบุตร ในภาคเรียนที่ 2/2554

ผลการประเมิน มีนักศึกษาเข้าตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 36 คน  คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.03   คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

Leave a Comment