วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม

ชื่องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2560
1. ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 (2551) แหล่งที่เผยแพร่ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2552 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

2 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) (2552) แล้วเสร็จในปี 2554 WebSite URL : http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign, http://www.chandrakasem.info, www.chandraonline.info แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

3 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (2553) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ WebSite URL : http://sites.google.com/site/kasetbokhru แหล่งทุน บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

4 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ WebSite URL: https://sites.google.com/site/teamfurn แหล่งทุน บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

5 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

6 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2555) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburiotop.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

7 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง : การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (2555) แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรายได้ประจำปี 2555 แหล่งที่เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ Website URL : http://cru-font.blogspot.com, และที่ http://www.chandrakasem.info (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

8 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี (2556) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และที่ Website URL : http://creativekanchanaburi.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

9 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://prachinburi-aec.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัผศ.ประชิด ทิณบุตร)

10 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2557) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatotop.blogspot.com (ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย นางสาวเกวรินทร์ พันทวี นายฐปนนท์ อ่อนศรี )

11 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท (2558) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatbrand.blogspot.com (ผศ.ประชิด ทิณบุตร  หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์)

12. ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท งบประมาณรายได้ประจำปี 2559 Ref URL : http://green-charcoal.blogspot.com (ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

13.ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 Ref URL : http://thai-cultural-capital.blogspot.com (ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย อ.นรรชนภ ทาสุวรรณ)

สาขาวิชาศิลปกรรม มีผลงานการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เป็นกิจกรรมและโครงการที่ได้รับงบประมาณและไม่มีงบประมาณสนับสนุน ดังตัวอย่างที่ได้รวบรวมไว้ดัง เช่น
chainatotop.blogspot.com  chainatbrand.blogspot.comIMG_6750


ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.

แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand)

หนังสือคู่มือการใช้งานสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวานกาญจนบุรี : Kanchanaburi sweet corn cluster brand manual book

Leave a Comment