คณาจารย์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม

1.อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ 2.อ.จารุณี  เนตรบุตร  กรรมการสาขาวิชา
3.อ.เกวรินทร์ พันทวี 4.อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
5.อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี 6.อ.วารดา พุ่มผกา
prachid419
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์ พ่วงพงษ์ ประธานสาขาวิชา 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตรhttps://sites.google.com/site/prachidportfolio
 nunchanop
  9.อ. อดิสรณ์ สมนึกแท่น 10. อ.นรรชนภ ทาสุวรรณ
 เว็บสำรอง  ArtChandra e-Office : สำนักงานศิลปกรรมออนไลน์
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  http://artapprenticeship.blogspot.com/
Leave a Comment