ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

ผลจากการวิจัยพบว่า ผลงานที่ออกแบบพัฒนามีคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และได้ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก โดยบันทึกเป็นฟ้อนต์ไฟล์ชนิด ทรูไทป์ (TrueType) โอเพ่นไทป์ (OpenType) และเว็ปฟ้อนต์ (Webfont) รวมทั้งสิ้น 72 ไฟล์ โดยทั้งหมดได้จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นเอกสารคู่มือแสดงลักษณะการใช้งาน พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นดีวีดีบันทึกไฟล์ต้นแบบ โดยได้นำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้และดาวน์โหลดผลงานวิจัยไว้ที่ URL:http://cru-font.blogspot.com และที่ www.chandrakasem.info และดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

คำสำคัญ : การออกแบบตัวพิมพ์ ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ,ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู, CRU Font Family

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment