Art Summer Camp 2012 : โครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน งานบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 Art Summer Camp 2012 : อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน งานบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ.ให้แก่เด็กและบุคคลทั่วไป จัดณ ที่ อาคาร 32 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีผู้เข้าอบรม รวมกว่า 50 คน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment