ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาบรรยายและสาธิต ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น.งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์ งานสำเร็จลงด้วยดี และมีการจัดสัมมนาเป็นประจำทุกปีการศึกษาและจัดเข้าเป็นวาระ สาระและกิจกรรมหลักหนึ่งในงานสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม ที่สาขาวิชาศิลปกรรมมีส่วนร่วมในการนำเสนอความก้าวไกลทางวิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี นับแต่นี้ไป

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,

1 Response to "ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์"

Leave a Comment