ทีมงานอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ในฐานะทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบรรจุภัณฑ์ของ บจก.เอซีที ไทยแลนด์ นำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป จำนวน 11 ราย ของจังหวัดกาญจนบุรี

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง สถานที่ดำเนเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment