ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ และวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ภาคเรียน ที่ 1/2555

ผลจากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ และวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคเรียนที่ 1/2555  ด้วยการให้นักศึกษาที่เรียนได้ส่งผลงานออกแบบตัวอักษรเข้าร่วมประกวด-แข่งขันผลงานจากทั่วประเทศ จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมทักษะความรู้  นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ จำนวน 12 คน และ มี 1 คน วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 4 ภาคปกติ ที่ได้รับใบประกาศรับรองผลงานในระดับดีมาก จากการประกวด TFACE#2/2555 ซึ่งจัดโดยชมรมการจัดพิมพ์อีเลคทรอนิกไทยและมูลนิธิเงินทุนงานแสดงงานพิมพ์แห่งประเทศไทย

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Leave a Comment