การบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะทีมงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการให้บริการวิชาการทางศิลปกรรมแก่ชุมชน ของคณะทีมงานอาจารย์นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี อ.เกวรินทร์ พันทวี และนักศึกษาที่ทำศิลปนิพนธ์ นส.พลอยนภัส เรืองศิริโท นายอานนท์ ทองรอด และนายชานนท์ เกษมวรรณกร สาขาวิชาศิลปกรรม ในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ตามแนวคิดเศรษฐกืจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน -สิงหาคม 2555 โดยครัึ้งที่1 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 เป็นขั้นตอนการเข้าสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ( Preliminary Study and Research)ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และ อำเภอพนมทวน เป็นขั้นการดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบ 3 ส. ในขั้นตอนของการสืบค้น(ส.1 สืบค้น : R1 : Reseach) เช่นการเยี่ยมชมกิจการ ระบบการผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การตลาด สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 11 ราย ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปความต้องการในการออกแบบ(Design Briefs) พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอปที่เป็นจริงประกอบในขั้นตอนการออกแบบ ในลำดับขั้นตอนต่อไป

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment