ทีมงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ R & D จากบจก.calcomp เข้าเยี่ยมชมภารกิจและผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาศิลปกรรม

ทีมงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ R & D จาก บจก.calcomp ขอเข้าเยี่ยมชมภารกิจและผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมงานพัฒนาธุรกิจ ศักยภาพของหน่วยงาน และปรึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการฝึกงานในระบบสหกิจศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาและคณาจารย์ประจำคณะมนุษย์เข้าร่วมฟังและสังเกตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 9.30-11.30 น.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment