ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทวนสอบ อบรมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ชาวศิลปกรรมจันทรเกษม

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทวนสอบ อบรมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ชาวศิลปกรรมจันทรเกษม 17/17/2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 อาคาร 32 ศิลปกรรม

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment