ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น และ อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น และ อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะนานาชาติเข้าร่วมโครงการ KMUTNB 4th International Art and Design Workshop 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1-4 พค.2560

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment